Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Tập huấn về học thông qua chơi

25/4/2022 13:46

Thực hiện công văn số 359/GDĐT-TH về Kế hoạch áp dụng Học thông qua Chơi tại các trường Tiểu học Ngày 7 tháng 4 năm 2022 . Ngày 23 tháng 4 năm 2022 tại ...

Đại hội chi bộ trường tiểu học tân hưng

16/5/2022 14:11

Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tân Hưng , vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 14 tháng 5 năm 2022, Chi bộ trường Tiểu Học Tân Hưng đã tổ chức ...

87